Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MALIKA TRAVEL

Malika Travel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
• Geboortedatum
• Paspoort nummer (alleen bij het boeken van gorilla en chimpansee permits en afsluiten AMREF Flying Doctors verzekering in Kenia)
• Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
• Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
• Gegevens over de geboekte reis
• Bankrekening nummer (indien u een reis bij ons boekt)
• Polisnummer van de AMREF Flying Doctors verzekering (indien wij deze voor u afsluiten)

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
• Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft
• Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
• NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
• Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
• Medische gegevens zullen uiterlijk 2 maanden na de reis worden verwijderd.
• Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
• Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?
• Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
• Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU
Uw reis vindt plaats buiten de EU. De noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
• Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
• Indien u een recensie heeft vermeld dan wordt deze op onze website geplaatst (zoals vermeld op het evaluatieformulier).

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard. De recensie staat voor onbepaalde tijd op de website vermeld.

Met wie delen wij uw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. De recensie staat openbaar op onze website.

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
• Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

BEMIDDELING BIJ DE AMREF FLYING DOCTORS VERZEKERINGSAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen voor de AMREF Flying Doctors verzekering de volgende gegevens: voorna(a)m(en) en achternaam, paspoortnummer, reisperiode, het land / de landen waar de verzekering dekking moet bieden. Van de verzekeraar ontvangen wij uw polisnummer.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar. Het polisnummer geven wij door aan u.

BEMIDDELING BIJ HET BOEKEN VAN VLIEGTICKETS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen voor het boeken van vliegtickets de volgende gegevens: voorna(a)m(en) en achternaam en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de reis. Van onze ticketpartner ontvangen wij uw vliegtickets.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de vluchten te boeken via onze ticketpartner.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de vluchten gemaakt zijn.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan onze ticketpartner, en zij aan de luchtvaartmaatschappij. De vliegtickets sturen wij aan u.

BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
• toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken.
• ons netwerk en de dataopslag is beveiligd

UW RECHTEN
Uw rechten:
• U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
• U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
o deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
o de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
o de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
• U heeft het recht op beperking van de verwerking.
• U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
• U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
• U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande persoon/onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Carlijn Parmet-Jansen
Malika Travel
Rozengracht 39-G 1016 LR AMSTERDAM
info@malikatravel.nl