REISVOORWAARDEN

1. Reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Malika Travel accepteert. De dag van ontvangst van het door de klant ingevulde aanmeldingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Dit formulier kan via email retour worden gezonden aan Malika Travel. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging. De reiziger wordt dringend verzocht te controleren of de gegevens correct zijn en of de namen gespeld zijn volgens het paspoort. Eventuele wijzigingen dienen binnen 2 werkdagen kenbaar te worden gemaakt aan Malika Travel, anders kunnen eventueel ontstane wijzigingskosten in rekening worden gebracht.
Door het insturen van het aanmeldingsformulier verklaart de reiziger akkoord te gaan met de reisvoorwaarden van Malika Travel.
1.2 De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Deze persoon is tevens verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken (zoals bijv. leeftijd, handicap, dieet). Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de aanmelder.
1.3 Indien de reiziger bij de totstandkoming van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren en preferenties opgeeft, dan zal Malika Travel met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.
1.4 De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Afgezien van aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek als gevolg van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Malika Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.

2. Betalingsvoorwaarden
2.1 Na totstandkoming van de reisovereenkomst verstuurd Malika Travel de factuur naar de klant.
2.2 Een aanbetaling van 25% van de totale reissom (landarrangement) dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te worden betaald.
2.3 Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
2.4 Eventueel afgesloten verzekeringen en geboekte vliegtickets door Malika Travel dienen direct en volledig betaald te worden. Dit geldt ook voor gorilla en chimpansee permits.
2.5 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer de betaling ook uitblijft 3 werkdagen nadat Malika Travel hierop heeft gewezen, heeft Malika Travel het recht de reis te annuleren, met als annuleringsdatum de dag van verzuim. De daaruit voortvloeiende annuleringskosten (artikel 8) zullen in rekening gebracht worden aan de reiziger. De eventueel reeds betaalde gelden zullen met de annuleringskosten verrekend worden.

3. Reissom
3.1 De reissom geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld.
3.2 De hoogte van de geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Malika Travel bekend waren op het moment van de offerte. Malika Travel behoudt zich het recht voor om tot 6 weken voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.
Uitzondering hierop vormen prijsmaatregelen die door luchtvaartmaatschappijen en/of lokale overheden worden ingevoerd of verhoogd, inclusief nationale park entreegelden. Deze extra kosten mogen door Malika Travel ook binnen 6 weken voor vertrek worden doorberekend aan de klant.
Om het risico van koersverschil uit te sluiten kan de klant de reissom eerder dan de overeengekomen datum voldoen.
3.3 De offertes van Malika Travel zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Indien een van de accommodaties niet meer beschikbaar is, zal Malika Travel in overleg met de klant een gelijkwaardige accommodatie kiezen. Evt. extra accommodatie kosten komen voor rekening van de reiziger.
3.4 De offertes van Malika Travel zijn 2 weken geldig en onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen en kennelijke fouten.

4. Reisdocumenten
4.1 De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijke voor het in bezit zijn van de juiste reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
4.2 Malika Travel kan algemene informatie geven over reisdocumenten (voor personen met de Nederlandse nationaliteit), maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, en daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen.
4.3 Malika Travel kan algemene informatie geven over vaccinaties en gezondheidszaken, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij instanties zoals de GGD, vaccinatiebureaus, etc.
4.4 Malika Travel vraagt bij boeking om de paspoortnummers van alle reizigers. Indien een van deze nummers wijzigt voor vertrek, dient de klant het nieuwe nummer door te geven aan Malika Travel.
4.5 Het reisschema wordt na betaling van de gehele reissom door Malika Travel aan de reiziger verstrekt.
4.5 Eventueel door Malika Travel geboekte intercontinentale vliegtickets zullen tijdig voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden of overhandigd.

5. Verzekeringen
5.1 De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten, welke tevens ongevallen en bagage dekt.
5.2 De reiziger is niet verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten, echter raadt Malika Travel dit ten zeerste aan.
5.3 Malika Travel is aangesloten bij het GGTO Garantiefonds. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg  van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de  touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,- per € 10.000,- in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

6. Wijzigingen door de reiziger
6.1 Een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan tot 5 weken voor vertrek worden ingediend. De wijzigingskosten bedragen € 50, – per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de meerprijs van de reis of van reisonderdelen.
6.2 Malika Travel zal de reiziger zo spoedig mogelijk informeren of het verzoek kan worden ingewilligd, en welk bedrag verschuldigd is voor doorvoering van de wijziging.
6.3 Indien ten tijde van de reis van één of meerdere betaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

7. Wijzigingen door Malika Travel
7.1 Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering van de reis, zoals bijvoorbeeld gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Malika Travel zich het recht voor om, vooraf of ter plaatse, wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. De reiziger kan er in zo’n geval van op aan dat Malika Travel haar uiterste best doet om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de reiziger komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie.
7.2 Malika Travel en haar lokale vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiële en immateriële schade als gevolg van vertraging of veranderingen in het reisschema, overboeking van accommodaties, verzuim van derden, ziekte, het weer, stakingen, calamiteiten, terroristische gebeurtenissen, overheidsmaatregelen, rellen, oorlog, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak buiten haar controle. Al deze verliezen of kosten dienen te worden gedragen en betaald door de reiziger.
7.3 In het geval van overmacht heeft de Malika Travel het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.

8. Annulering door de reiziger
8.1 Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen schriftelijk op werkdagen worden ingediend. De datum van de poststempel of de datum van emailontvangst door Malika Travel dient als meldingsdatum van de annulering. Annuleringen buiten kantooruren (9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook kosten betreffen die Malika Travel moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.
8.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd voor het landarrangement in Kenia en Tanzania:
• Tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
• Vanaf 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
• Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
• Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom

Voor het landarrangement in Uganda gelden de volgende annuleringskosten:

  • Tot 30 dagen voor vertrek: 65% van de reissom
  • Vanaf 29 tot 15 dagen voor vertrek: 80% van de reissom
  • Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom

8.3 Voor annuleringen van vliegtickets geboekt door Malika Travel gelden de gestelde voorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij.
8.4 Voor Gorilla Permits en Chimpansee Permits geldt geen restitutie.
8.5 In geval van een deelannulering door een reiziger uit een reisgezelschap dat gezamenlijk een accommodatie of andere diensten deelt, is de annulerende reiziger annuleringskosten verschuldigd. Voor het resterende reisgezelschap wordt de reissom gewijzigd in de voor de nieuwe groepsgrootte geldende reissom per persoon in dezelfde accommodatie en voor dezelfde periode. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de normale betalingsregels.

9. Annulering door Malika Travel
9.1 Malika Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden of overmacht. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Malika Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.
9.2 Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
9.3 Indien de oorzaak van de opzegging aan Malika Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Malika Travel.
9.4 Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

10. Aansprakelijkheid van Malika Travel
10.1 Malika Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Malika Travel is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die Malika Travel met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Malika Travel, rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
10.2 Malika Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
10.3 Malika Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Malika Travel is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.
10.4 Malika Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het wild levende dieren in het land van bestemming. Malika Travel en haar lokale vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook aanvaardt Malika Travel geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden aangetroffen tijdens een rondreis.
10.5 Voor excursies waar Malika Travel niet in bemiddelt, wordt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. Op de website verwijst Malika Travel naar andere websites. Dit is louter informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis. Malika Travel is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van haar zelf.
10.6 Malika Travel behoudt het recht voor om de geleverde diensten door derden te laten uitvoeren.
10.7 Malika Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en/of enige andere schade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten. Deze risico’s dienen te worden afgedekt door een reis- en ongevallenverzekering.
10.8 Wanneer Malika Travel aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen.
10.9 In geval Malika Travel aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, vermogensschade of voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom.
10.10 Malika Travel organiseert reizen in avontuurlijke landen. De reiziger dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen. Malika Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of letselschade van de reiziger, ontstaan tijdens een van de reisactiviteiten.
10.11 De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van Malika Travel, de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

11. Verplichtingen van de reiziger
11.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Malika Travel of haar lokale vertegenwoordiger op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichtingen.
11.2 De reiziger wordt verzocht zich te houden aan regels en voorschriften met betrekking tot de nabijheid van wilde dieren, zowel door Malika Travel of haar lokale vertegenwoordiger, of door de accommodatie.
11.3 De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij, en op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. Malika Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien.
11.4 De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van vertrek te controleren.
11.5 De verplichting van Malika Travel om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient Malika Travel te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. Malika Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verwondingen, ziektes of een sterfgeval tijdens de reis, of voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke items.

12. Klachten
12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de chauffeur/gids en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Malika Travel, zodat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden.
12.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk indienen, voorzien van een duidelijke omschrijving en argumentatie.